ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  ផ្លាទីនៀម  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច

រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច

កាលបរិច្ឆេត:

រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច, ភ្នំពេញ


The Bye Bye Man (NC15)
, ភាសាអង់គ្លេស
09:50AM
12:00PM
02:10PM
06:30PM

The Lego Batman Movie (G) VIP
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:30AM

Guardians (G) 4DX
1 ម៉ោង 30 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM
12:15PM
04:30PM
08:45PM

ជួយអូនផង (G)
1 ម៉ោង 30 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:40AM
11:40AM
01:40PM
03:40PM
05:40PM
07:40PM
09:40PM

Guardians (G)
1 ម៉ោង 30 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:50AM
04:50PM
09:20PM

The Lego Batman Movie (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM
12:15PM
02:25PM
04:40PM
07:00PM
09:15PM

Your Name (G)
1 ម៉ោង 47 នាទីs, Japanese
04:15PM

A Cure For Wellness (R18) VIP
2 ម៉ោងs 30 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
08:20PM

A Cure For Wellness (R18)
2 ម៉ោងs 30 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
06:20PM

Fifty Shades Darker (R18) VIP
1 ម៉ោង 55 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
03:35PM

The Great Wall (G) VIP
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
01:15PM
06:00PM

The Great Wall (G) 4DX
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
02:20PM
06:30PM

Fifty Shades Darker (R18)
1 ម៉ោង 55 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
08:35PM

The Great Wall (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:40AM
11:50AM
02:00PM
04:10PM
09:15PM

Mr. Hurt (G)
2 ម៉ោងs 8 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
11:45AM
02:15PM
06:45PM

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង