ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  ផ្លាទីនៀម  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច

រោងភាពយន្ត ផ្លាទីនៀម ស៊ីណេផ្លិច

កាលបរិច្ឆេត:

រោងភាពយន្ត ផ្លាទីនៀម ស៊ីណេផ្លិច - សូរិយា, ភ្នំពេញ


Monster Trucks (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:30AM
11:25AM
02:30PM
04:25PM
07:00PM
08:55PM

Suddenly 20 (G)
2 ម៉ោងs 10 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:40AM
12:00PM
01:20PM
02:20PM
03:40PM
04:40PM
06:30PM
08:40PM

ការមកដល់របស់មនុស្សភពក្រៅ (G)
1 ម៉ោង 57 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM

La La Land (G)
2 ម៉ោងs 8 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
12:10PM

Railroad Tigers (G)
2 ម៉ោងs 5 នាទីs, ភាសាចិនកុកងឺ
06:20PM
08:50PM


រោងភាពយន្ត ផ្លាទីនៀម ស៊ីណេផ្លិច - សៀមរាប, សៀមរាប


Monster Trucks (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:45AM
02:15PM
05:10PM
07:00PM
09:30PM

Suddenly 20 (G)
2 ម៉ោងs 10 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:30AM
11:45AM
02:00PM
02:45PM
04:25PM
06:50PM
09:15PM

ការមកដល់របស់មនុស្សភពក្រៅ (G)
1 ម៉ោង 57 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
11:50AM
09:00PM

La La Land (G)
2 ម៉ោងs 8 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
04:15PM

Railroad Tigers (G)
2 ម៉ោងs 5 នាទីs, ភាសាចិនកុកងឺ
12:15PM
07:10PM

Sing (G)
1 ម៉ោង 48 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង