ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  ផ្លាទីនៀម  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្តលេជេន

កាលបរិច្ឆេត:

រោងភាពយន្តលេជេន - ស៊ីធីម៉ល, ភ្នំពេញ


Life (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:55PM
 

លង់ស្នេហ៍អ្នកគ្រូ (G)
1 ម៉ោង 29 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
10:00PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ


លង់ស្នេហ៍អ្នកគ្រូ (G)
1 ម៉ោង 29 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
10:00PM
 

កំពូលស៊យឆ្លងភព (G)
1 ម៉ោង 56 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
10:00PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - ទួលគោក, ទួលគោក


The Assignment (G)
1 ម៉ោង 36 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:00PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង