ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  ផ្លាទីនៀម  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច

រោងភាពយន្ត ផ្លាទីនៀម ស៊ីណេផ្លិច - សៀមរាប, សៀមរាប

កាលបរិច្ឆេត:
The Bye Bye Man (NC15)
ភាសាអង់គ្លេស
09:45AM
02:25PM
07:40PM
09:30PM

ជួយអូនផង (G)
1 ម៉ោង 30 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:30AM
01:55PM
03:40PM
07:50PM

Guardians (G)
1 ម៉ោង 30 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
11:35AM
04:15PM
06:00PM

The Last Face (G)
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
12:00PM

The Lego Batman Movie (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
01:15PM
05:15PM
07:15PM

Your Name (G)
1 ម៉ោង 47 នាទីs, Japanese
10:00AM
09:35PM

A Cure For Wellness (R18)
2 ម៉ោងs 30 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
11:15AM

Fifty Shades Darker (R18)
1 ម៉ោង 55 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:20PM

The Great Wall (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
03:15PM

Mr. Hurt (G)
2 ម៉ោងs 8 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
05:25PM

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង