ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  ផ្លាទីនៀម  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច

រោងភាពយន្តលេជេន - ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ

កាលបរិច្ឆេត:
Monster Trucks (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:25AM
11:35AM
04:50PM
07:40PM
09:50PM

Suddenly 20 (G)
2 ម៉ោងs 10 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:20AM
11:55AM
01:45PM
02:30PM
04:20PM
05:05PM
06:55PM
09:30PM

ការមកដល់របស់មនុស្សភពក្រៅ (G)
1 ម៉ោង 57 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
11:45AM

Railroad Tigers (G)
2 ម៉ោងs 5 នាទីs, ភាសាចិនកុកងឺ
02:15PM
09:25PM

Sing (G)
1 ម៉ោង 48 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:25AM
07:05PM

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង