ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  ផ្លាទីនៀម  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច

រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច - រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
Monster Trucks (G) VIP
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:30AM
01:15PM
03:40PM
06:10PM
08:30PM

Monster Trucks (G) 4DX
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:40AM
11:50AM
02:00PM
04:15PM
08:50PM

Monster Trucks (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:00AM
12:15PM
02:30PM
04:45PM
07:00PM
09:15PM

Suddenly 20 (G)
2 ម៉ោងs 10 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:40AM
10:40AM
12:20PM
01:20PM
02:20PM
03:00PM
04:00PM
05:00PM
05:40PM
08:20PM
09:20PM

ការមកដល់របស់មនុស្សភពក្រៅ (G)
1 ម៉ោង 57 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:30PM

La La Land (G)
2 ម៉ោងs 8 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
04:30PM

Railroad Tigers (G)
2 ម៉ោងs 5 នាទីs, ភាសាចិនកុកងឺ
11:45AM
07:00PM

The Mummy (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
10:00AM
12:10PM
07:35PM
09:40PM

Sing (G)
1 ម៉ោង 48 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:30AM
02:15PM

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង