ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  ផ្លាទីនៀម  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច

រោងភាពយន្តលេជេន - ទួលគោក, ទួលគោក

កាលបរិច្ឆេត:
The Bye Bye Man (NC15)
ភាសាអង់គ្លេស
09:20AM
01:25PM
03:30PM
06:00PM
07:45PM

ជួយអូនផង (G)
1 ម៉ោង 30 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:20AM
11:15AM
01:30PM
05:20PM
10:10PM

Guardians (G)
1 ម៉ោង 30 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
11:30AM
03:25PM
08:05PM

The Lego Batman Movie (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:20AM
05:35PM

Your Name (G)
1 ម៉ោង 47 នាទីs, Japanese
01:10PM

A Cure For Wellness (R18)
2 ម៉ោងs 30 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
07:15PM

Fifty Shades Darker (R18)
1 ម៉ោង 55 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:50PM

The Great Wall (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:00PM

Mr. Hurt (G)
2 ម៉ោងs 8 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
03:25PM

Jailbreak (NC15)
1 ម៉ោង 40 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
11:25AM

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង