ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  ផ្លាទីនៀម  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច

រោងភាពយន្តលេជេន - ទួលគោក, ទួលគោក

កាលបរិច្ឆេត:
Monster Trucks (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
11:50AM
02:05PM
05:10PM
07:20PM

Suddenly 20 (G)
2 ម៉ោងs 10 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
10:00AM
12:00PM
02:35PM
04:20PM
08:00PM
09:30PM

ការមកដល់របស់មនុស្សភពក្រៅ (G)
1 ម៉ោង 57 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
07:00PM

La La Land (G)
2 ម៉ោងs 8 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:30PM

Railroad Tigers (G)
2 ម៉ោងs 5 នាទីs, ភាសាចិនកុកងឺ
09:30AM

Sing (G)
1 ម៉ោង 48 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:30AM

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង