ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  ផ្លាទីនៀម  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច

រោងភាពយន្ត ផ្លាទីនៀម ស៊ីណេផ្លិច - សូរិយា, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
The Bye Bye Man (NC15)
ភាសាអង់គ្លេស
09:30AM
01:20PM
06:40PM

ជួយអូនផង (G)
1 ម៉ោង 30 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:45AM
01:00PM
02:40PM
06:20PM
08:55PM

Guardians (G)
1 ម៉ោង 30 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
11:15AM
03:05PM
07:15PM

The Last Face (G)
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
08:10PM

The Lego Batman Movie (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
12:20PM
04:45PM
08:30PM

Your Name (G)
1 ម៉ោង 47 នាទីs, Japanese
11:25AM

A Cure For Wellness (R18)
2 ម៉ោងs 30 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
04:35PM

The Great Wall (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
04:20PM

Mr. Hurt (G)
2 ម៉ោងs 8 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
10:00AM
02:15PM

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង