ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  ផ្លាទីនៀម  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច

រោងភាពយន្តលេជេន - ស៊ីធីម៉ល, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
Monster Trucks (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:20AM
11:30AM
02:15PM
07:50PM
10:00PM

Suddenly 20 (G)
2 ម៉ោងs 10 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:30AM
12:05PM
01:40PM
02:40PM
04:15PM
05:15PM
06:50PM
09:25PM

ការមកដល់របស់មនុស្សភពក្រៅ (G)
1 ម៉ោង 57 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:30PM

La La Land (G)
2 ម៉ោងs 8 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
06:55PM

Railroad Tigers (G)
2 ម៉ោងs 5 នាទីs, ភាសាចិនកុកងឺ
11:45AM
04:25PM

Sing (G)
1 ម៉ោង 48 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:30AM

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង