ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  ផ្លាទីនៀម  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច

រោងភាពយន្តលេជេន - ស៊ីធីម៉ល, ភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេត:
The Bye Bye Man (NC15)
ភាសាអង់គ្លេស
09:20AM
11:25AM
01:30PM
07:25PM
10:00PM

ជួយអូនផង (G)
1 ម៉ោង 30 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:30AM
11:15AM
01:35PM
03:35PM
05:30PM
08:05PM

Guardians (G)
1 ម៉ោង 30 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:20AM
01:10PM
05:10PM

The Lego Batman Movie (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
11:25AM

Your Name (G)
1 ម៉ោង 47 នាទីs, Japanese
03:30PM

A Cure For Wellness (R18)
2 ម៉ោងs 30 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:15PM

Fifty Shades Darker (R18)
1 ម៉ោង 55 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
05:45PM

The Great Wall (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
07:05PM

Mr. Hurt (G)
2 ម៉ោងs 8 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:30PM

Jailbreak (NC15)
1 ម៉ោង 40 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
03:05PM

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង