ពត៌មានពីភាពយន្ត

T2 Trainspotting

Loosely based on the novel "Porno" created by Irvine Welsh, the film is a continuation of the 1996 British black comedy crime drama, "Trainspotting". It reunites all the original characters including Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle and Irvine Welsh himself.

Language: English
Subtitle: NA
Classification: NA
Genre: Black Comedy / Crime / Drama
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle
Director: Danny Boyle
Format:


[More]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ