ពត៌មានពីភាពយន្ត

Wonder Woman

Diana Prince is the princess of the Amazons who was raised on a sheltered island filled with a race of immortal super-women, and these women are trained to become unconquerable fighters. When American pilot Steve Trevor accidentally crashes on the island and tells Diana about a war that is happening in the outside world, Diana leaves her home to try to stop the war and becomes a superheroine known as Wonder Woman.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 2 Jun 2017
Genre: Action / Adventure / Superhero
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Gal Gadot, Chris Pine, Lucy Davis, Connie Nielsen, Robin Wright
Director: Patty Jenkins
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្តពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ