ពត៌មានពីភាពយន្ត

Split

Kevin is a man with at least 23 different personalities who is compelled to abduct three teenage girls led by the willful and observant Casey. As the girls are held captive, a final personality - "The Beast" - begins to materialise and dominate all the others, causing Kevin to fight for survival among all of those contained within him as well as everyone around him.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NC15
Release Date: 19 Jan 2017
Genre: Thriller
Running Time: 118 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Jessica Sula, Haley Lu Richardson
Director: M. Night Shyamalan
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Showtimes] [Trailers]
មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ