ពត៌មានពីភាពយន្ត

Valerian And The City Of A Thousand Planets

Time-traveling agent Valerian and his partner Laureline are sent to investigate a galactic empire. The two spatio-temporal agents travel the universe through space and time on a mission to protect the human species. However, along with the numerous tasks they perform, there is one rule that must be obeyed, that is to never alter the course of events.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 20 Jul 2017
Genre: Action / Adventure / Science Fiction
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Ethan Hawke, Clive Owen, Rihanna, John Goodman, Herbie Hancock, Kris Wu
Director: Luc Besson
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្តពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ