ពត៌មានពីភាពយន្ត

Spider-Man: Homecoming

Following the events of "Captain America: Civil War", Peter Parker returns home, where he lives with his Aunt May. Under the watchful eyes of his mentor, Tony Stark, he learns to navigate his new life as a sophomore and a superhero. Peter tries to fall back into his normal daily routine but when the Vulture emerges as a new villain, everything that Peter holds dear will be threatened.

Language: English
Subtitle: NA
Classification: NA
Release Date: 7 Jul 2017
Genre: Action / Adventure / Superhero
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Robert Downey Jr.
Director: Jon Watts
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្តពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ