ពត៌មានពីភាពយន្ត

Jackie

Following the events after the assassination of former President John F. Kennedy from the eyes of his then First Lady and wife, Jacqueline Bouvier Kennedy, the story intimately retells the psychological aftermath that the first lady went through and the struggles she faced to maintain her husband`s legacy.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 19 Jan 2017
Genre: Biography / Drama
Running Time: 100 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt
Director: Pablo Larraín
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Showtimes] [Trailers]
មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ