ពត៌មានពីភាពយន្ត

School Tales

The members of a school`s marching band are having their final rehearsal at school ground, and because their practice ends late, they decide to spend the night there. A gang of mischievous students gathers together for a ghost story session, and tells real spooky tales regarding their school that have been passed down through generations. After the story-telling session, several students decide to have a courage test to find out whether the urban legends are real. However, when the group of students returns, some of them are missing.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 26 Jan 2017
Genre: Horror
Running Time: 98 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Sedthawut Anusit, Ranida Techasit, Ekkawat Ekatchariya, Teetatch Ratanasritai
Director: Pass Patthanakumjon
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More]
មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ