ពត៌មានពីភាពយន្ត

Transformers: The Last Knight

The next Michael Bay film in the "Transformers" franchise, starring Mark Wahlberg in a recurring role battling alongside the Autobots against the Decepticons.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 22 Jun 2017
Genre: Action / Science Fiction
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Isabela Moner, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro, Santiago Cabrera, Anthony Hopkins
Director: Michael Bay
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
 

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ