ពត៌មានពីភាពយន្ត

La La Land

The movie, set in contemporary Los Angeles, centers on a love story between a jazz pianist and an aspiring actress. However, the couple starts facing difficulties as they become more successful in their careers.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: G
Release Date: 4 Jan 2017
Genre: Comedy / Drama / Musical
Running Time: 128 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock, John Legend, Rosemarie DeWitt
Director: Damien Chazelle
Format: 2D


[More] [Trailers]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្តពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ