ពត៌មានពីភាពយន្ត

La La Land

The movie, set in contemporary Los Angeles, centers on a love story between a jazz pianist and an aspiring actress. However, the couple starts facing difficulties as they become more successful in their careers.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: G
Release Date: 4 Jan 2017
Genre: Comedy / Drama / Musical
Running Time: 128 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock, John Legend, Rosemarie DeWitt
Director: Damien Chazelle
Format: 2D


[More] [Trailers]

មតិអំពីភាពយន្ត
អ្នកសរសេរ: Cinnamon Lion

ពន្ទុរបស់អ្នកសរសេរ:
ពត៌មានទាំងស្រុង:
តារាសម្តែង:
សាច់រឿង:
បច្ចេកទេសរូបភាពពិសេស:
Cinematography:

ចុចមើលប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត: “Whiplash”

The Good, the Bad and the Dream Land:

• A truly beautiful movie with soul, wit, charm, style and love, featuring memorable musicals and dance sequences that will get you toe-tapping throughout the film.

• The film explores the notion of money versus art in Hollywood where noble aspects of creativity are often ignored to focus on the monetary aspects of the industry.

• The movie mixes classic musical elements with modern touches, and pays homage to many of the oldies with dance numbers from the 50s.

• Featuring two superb lead performances from Ryan Gosling and Emma Stone, the film is full of charisma and is a story that you rarely see in cinemas nowadays.

Trivia:

• Emma Watson turned down the role of Mia due to scheduling conflicts with "Beauty and the Beast", and coincidentally, Ryan Gosling turned down the role of Beast in that film to appear in "La La Land".


Cinema Online, 06 January 2017
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ