ពត៌មានពីភាពយន្ត

Logan

Logan is caring for an ailing Professor X in the near future while hiding out at the Mexican border. But when a young mutant arrives, chased by dark forces, Logan`s attempt to hide from the world and his legacy are shattered.

Language: English
Subtitle: NA
Classification: NA
Release Date: 2 Mar 2017
Genre: Action / Adventure
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Hugh Jackman, Patrick Stewart
Director: James Mangold
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers]
ឃ្លីបអំពីភាពយន្តពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ