ពត៌មានពីភាពយន្ត

War For The Planet Of The Apes

Maurice tells the story of Caesar at his prime to a class of ape and human children. He tells of how Caesar protects and leads the apes against the military soldiers. Also, how Caesar investigates what caused the 113 spread with Malcolm, Alexander and Ellie`s help.

Language: English
Subtitle: NA
Classification: NA
Release Date: 13 Jul 2017
Genre: Action / Drama / Science Fiction
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Gabriel Chavarria, Judy Greer
Director: Matt Reeves
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្តពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ