ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Boss Baby

A seven-year-old boy, jealous of his suit-wearing, briefcase-carrying baby brother, goes on a mission to win back the affection of his parents. When he finds out about a secret plot by the CEO of Puppy Co. that revolves around his brother, both of them must unite to save their parents and restore order to the world.

Language: English
Subtitle: NA
Classification: NA
Release Date: 30 Mar 2017
Genre: Animation
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Alec Baldwin, Kevin Spacey, Will Arnett
Director: Tom McGrath
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers]

មតិអំពីភាពយន្ត
មតិអំពីភាពយន្តនេះមិនទាន់មាននោះទេ។
   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ