ពត៌មានពីភាពយន្ត

A Cure For Wellness

A man travels to the Swiss Alps to pick up his boss from a therapeutic institute. But when he arrives, he finds out that the boss has vanished. Things get worse when he realises he is trapped at the facility that may disguise itself as a wellness spa serving the health needs of its patients but in reality, has a more sinister purpose.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 20 Feb 2017
Genre: Horror
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Dane DeHaan, Mia Goth, Jason Isaacs
Director: Gore Verbinski
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers]
ឃ្លីបអំពីភាពយន្តពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ