19 មករា 2017
26 មករា 2017
 • School Tales (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: Sedthawut Anusit, Ranida Techasit, Ekkawat Ekatchariya, Teetatch Ratanasritai
  School Tales
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:26 មករា 2017
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
27 មករា 2017
 • Renegades (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Sullivan Stapleton, J.K. Simmons, Charlie Bewley
  Renegades
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 មករា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • Kung Fu Yoga (ភាសាចិនកុកងឺ, ភាសាអង់គ្លេស,ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Jackie Chan, Aarif Rahman, Lay, Shang Yuxian, Sonu Sood, Amyra Dastur
  Kung Fu Yoga
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 មករា 2017
  ភាសា: ភាសាចិនកុកងឺ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស,ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
28 មករា 2017
 • Journey To The West 2 (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស,Chinese)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Kris Wu, Lin Gengxin, Yao Chen, Lin Yun, Wang Duo
  Journey To The West 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:28 មករា 2017
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស,Chinese
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
31 មករា 2017
2 កុម្ភះ 2017
9 កុម្ភះ 2017
 • John Wick 2: Chapter Two (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Keanu Reeves, Common, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio
  John Wick 2: Chapter Two
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:9 កុម្ភះ 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Pouch Knhom Jeong 2 (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  ស្នេហា
  តារាសម្តែង: NA
  Pouch Knhom Jeong 2
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:9 កុម្ភះ 2017
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Big Bang Made: The Movie (Korean, ភាសាខ្មែរ)
  ឯកសារ
  តារាសម្តែង: G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Kang Dae-sung, Seungri
  Big Bang Made: The Movie
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:9 កុម្ភះ 2017
  ភាសា: Korean
  ចាត់ជាក្រុម: G
  ប្រភេទរឿង: ឯកសារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • A Gift (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Sunny Suwanmethanon, Nittha Jirayungyurn, Nuengtida Sopon, Chantavit Dhanasevi
  A Gift
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:9 កុម្ភះ 2017
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ចំរៀង / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
10 កុម្ភះ 2017
 • Patriots Day (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា / ប្រវត្តិសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Mark Wahlberg, John Goodman, Kevin Bacon, Nina Dobrev, J.K. Simmons
  Patriots Day
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 កុម្ភះ 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា / ប្រវត្តិសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • The Lego Batman Movie (ភាសាអង់គ្លេស, Na)
  វាយប្រហារ / គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Will Arnett, Michael Cera, Zach Galifianakis, Rosario Dawson, Ralph Fiennes
  The Lego Batman Movie
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 កុម្ភះ 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: Na
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
13 កុម្ភះ 2017
 • Patient Zero (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ
  តារាសម្តែង: Matt Smith, Natalie Dormer, Stanley Tucci, John Bradley-West
  Patient Zero
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 កុម្ភះ 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
14 កុម្ភះ 2017
16 កុម្ភះ 2017
 • The Great Wall (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Matt Damon, Andy Lau, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Lu Han, Jing Tian
  The Great Wall
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:16 កុម្ភះ 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
20 កុម្ភះ 2017
24 កុម្ភះ 2017
 • The Bye Bye Man (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Robert Damon Schneck, Robert Damon Schneck, Jonathan Penner
  The Bye Bye Man
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:24 កុម្ភះ 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
2 មីនា 2017
 • Logan (ភាសាអង់គ្លេស, Na)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Hugh Jackman, Patrick Stewart
  Logan
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: Na
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
 • T2: Trainspotting (ភាសាអង់គ្លេស, Na)
  Black កំប្លែង / ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle
  T2: Trainspotting
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: Black កំប្លែង / ឃាតកម្ម / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: Na
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • Tik Jit Mday Samay Tmey (ភាសាខ្មែរ, គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម)
  ស្នេហា
  តារាសម្តែង: NA
  Tik Jit Mday Samay Tmey
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: គ្មានអក្សររត់ខាងក្រោម
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 មីនា 2017
 • I Love You Two (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  កំប្លែង / ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Araya Alberta Hargate, Theeradej Methawarayuth, Pakorn Chatborirak
  I Love You Two
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
9 មីនា 2017
 • The Shack (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Sam Worthington, Radha Mitchell, Octavia Spencer
  The Shack
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:9 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
10 មីនា 2017
 • Kong: Skull Island (ភាសាអង់គ្លេស, Na)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  តារាសម្តែង: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jason Mitchell, Corey Hawkins, Toby Kebbell, Tom Wilkinson, John Goodman, John C. Reilly
  Kong: Skull Island
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង
  អក្សរលើអេក្រង់: Na
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
16 មីនា 2017
 • Beauty And The Beast (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ស្រមើស្រមៃ / ស្នេហា / ចំរៀង
  តារាសម្តែង: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson, Kevin Kline, Ian McKellen, Ewan McGregor, Josh Gad, Stanley Tucci
  Beauty And The Beast
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:16 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្រមើស្រមៃ / ស្នេហា / ចំរៀង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
20 មីនា 2017
 • Keep Watching (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Bella Thorne, Ioan Gruffudd, Chandler Riggs, Leigh Whannell
  Keep Watching
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:20 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
23 មីនា 2017
 • Power Rangers (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Dacre Montgomery, Becky Gomez, Ludi Lin, Naomi Scott, RJ Cyler, Elizabeth Banks
  Power Rangers
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
24 មីនា 2017
 • King Arthur: Legend Of The Sword (ភាសាអង់គ្លេស, Na)
  ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  តារាសម្តែង: Charlie Hunnam, Astrid Bergés-Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou
  King Arthur: Legend Of The Sword
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:24 មីនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / ស្រមើស្រមៃ
  អក្សរលើអេក្រង់: Na
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
30 មីនា 2017
3 មេសា 2017
 • Siam Square (ភាសាខ្មែរ, ភាសាអង់គ្លេស)
  រន្ធត់
  តារាសម្តែង: NA
  Siam Square
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:3 មេសា 2017
  ភាសា: ភាសាខ្មែរ
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: រន្ធត់
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាអង់គ្លេស
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
6 មេសា 2017
13 មេសា 2017
 • Wonder (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Julia Roberts
  Wonder
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 មេសា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The Fate Of The Furious (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  តារាសម្តែង: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Charlize Theron
  The Fate Of The Furious
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:13 មេសា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ឃាតកម្ម
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
27 មេសា 2017
10 ឧសភា 2017
 • Barbie (ភាសាអង់គ្លេស, Na)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: NA
  Barbie
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:10 ឧសភា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: Na
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
12 ឧសភា 2017
 • Mother/Daughter (ភាសាអង់គ្លេស, Na)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Amy Schumer, Goldie Hawn, Christopher Meloni, Ike Barinholtz, Oscar Jaenada
  Mother/Daughter
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:12 ឧសភា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: Na
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
15 ឧសភា 2017
25 ឧសភា 2017
2 មិថុនា 2017
 • Wonder Woman (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វីរជន
  តារាសម្តែង: Gal Gadot, Chris Pine, Lucy Davis, Connie Nielsen, Robin Wright
  Wonder Woman
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:2 មិថុនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / វីរជន
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
8 មិថុនា 2017
 • The Divergent Series: Ascendant (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / ស្នេហា / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort, Octavia Spencer
  The Divergent Series: Ascendant
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 មិថុនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / ស្នេហា / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
15 មិថុនា 2017
 • Kingsman: The Golden Circle (ភាសាអង់គ្លេស, Na)
  វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Taron Egerton, Mark Strong, Colin Firth, Julianne Moore, Halle Berry, Channing Tatum
  Kingsman: The Golden Circle
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:15 មិថុនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / ផ្សងព្រេង / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: Na
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
19 មិថុនា 2017
 • Rock That Body (ភាសាអង់គ្លេស, Na)
  កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  តារាសម្តែង: Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Ilana Glazer, Jillian Bell, Zoe Kravitz
  Rock That Body
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:19 មិថុនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង / មនោសញ្ជោតនា
  អក្សរលើអេក្រង់: Na
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
23 មិថុនា 2017
 • Transformers: The Last Knight (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: NA
  Transformers: The Last Knight
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:23 មិថុនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
30 មិថុនា 2017
 • Despicable Me 3 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: Steve Carell, Trey Parker, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Russell Brand
  Despicable Me 3
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:30 មិថុនា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
7 កក្កដា 2017
13 កក្កដា 2017
14 កក្កដា 2017
 • Midnight Sun (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ស្នេហា
  តារាសម្តែង: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle
  Midnight Sun
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:14 កក្កដា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្នេហា
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
20 កក្កដា 2017
27 កក្កដា 2017
 • The Dark Tower (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ស្រមើស្រមៃ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  តារាសម្តែង: Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Jackie Earle Haley, Katheryn Winnick
  The Dark Tower
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:27 កក្កដា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ស្រមើស្រមៃ / រន្ធត់ / វិទ្យាសាស្ត្រ
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
3 សីហា 2017
 • Alien: Covenant (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  តារាសម្តែង: Michael Fassbender, Noomi Rapace
  Alien: Covenant
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:3 សីហា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: ផ្សងព្រេង / វិទ្យាសាស្ត្រ / រំភើបព្រឺព្រួច
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
 • The Emoji Movie (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល
  តារាសម្តែង: T.J. Miller, Ilana Glazer, James Corden
  The Emoji Movie
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:3 សីហា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
8 សីហា 2017
 • Cars 3 (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Owen Wilson, Larry The Cable Guy, Bonnie Hunt, Cheech Marin
  Cars 3
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:8 សីហា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល / កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
11 សីហា 2017
 • Chips (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  កំប្លែង
  តារាសម្តែង: Dax Shepard, Michael Pena, Vincent D'Onofrio, Adam Brody, Rosa Salazar
  Chips
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:11 សីហា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: កំប្លែង
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
17 សីហា 2017
 • Baby Driver (ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាខ្មែរ)
  វាយប្រហារ / កំប្លែង / ឃាតកម្ម
  តារាសម្តែង: Ansel Elgort, Lily James, Jamie Foxx, Jon Hamm, Kevin Spacey, Eiza González
  Baby Driver
  ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង:17 សីហា 2017
  ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  ចាត់ជាក្រុម: NA
  ប្រភេទរឿង: វាយប្រហារ / កំប្លែង / ឃាតកម្ម
  អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
  [ព័ត៌មានបន្ថែម] [English Synopsis]
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ