ព័ត៌មាន

ភាពយន្តពីរទៀតដែល Angelina នឹងសម្តែង

Jolie យល់កាន់តែច្បាស់ពីកូនជនជាតិខ្មែររបស់នាង

រោងភាពយន្ត Prime Cineplex បើកនៅកម្ពុជា ខែមីនានេះ

តារាបញ្ចូលសម្លេងដើម ចូលរួមក្នុង "Lion King" ថតថ្មី

មុន 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 បន្ទាប់ 
ម៉ោងបញ្ចាំង