ផ្តើមចេញពី Wolverine រហូតដល់ Logan

ម៉ូដរ៉ូបក្នុងកម្មវិធី Oscar ពីមុនមកដល់បច្ចុប្បន្ន!

ភាពយន្តពីរទៀតដែល Angelina នឹងសម្តែង

និយាយថា "Goodbye" ជាមួយរឿង "The Bye Bye Man"

Jolie យល់កាន់តែច្បាស់ពីកូនជនជាតិខ្មែររបស់នាង

រោងភាពយន្ត Prime Cineplex បើកនៅកម្ពុជា ខែមីនានេះ

តួអង្គវីរបុរស និងតួចិត្តអាក្រក់ ដែលជាជនជាតិរុស្សី

តារាបញ្ចូលសម្លេងដើម ចូលរួមក្នុង "Lion King" ថតថ្មី

Loading the player...
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
Lion's Roar

និយាយថា "Goodbye" ជាមួយរឿង "The Bye Bye Man"